Algemene voorwaarden

 

 

(sinds 17 augustus 2020)

 

Annelies Van Acker – Annelies Van Acker Photography


Erkenningsummer 0885.607.030/vrijgesteld van BTW – kleine onderneming


Adres: Tegelrie 25, 8301 Ramskapelle

 

ALGEMEEN

 

Foto’s en video’s gemaakt door Annelies Van Acker Photography kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het ons weten als je dit niet wilt.

 

Een boeking is definitief (deze plek wordt in de agenda exclusief vrijgehouden), indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

 

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.

Online galerijen met watermerk blijven 2 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan.

 

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen. U kan deze wel delen tijdens de 2 weken zichtbaarheid.

 

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen – mits de opdracht uitgevoerd wordt binnen de 6 maanden na offerte of betaling.

 

Het fotografisch werk van Annelies Van Acker Photography is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

 

Annelies Van Acker Photography bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

 

Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bijbestellen terwijl de termijn voorbij is zal Annelies Van Acker Photography een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

 

Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen

 

Annelies Van Acker Photography is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

 

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot, mits meerkost, verlengen kan wel.

 

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

 

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt in eerste instantie samen gekeken voor een nieuwe datum.

 

Bij een geboortereportage wordt steeds rekening gehouden met de onvoorspelbaarheid van een geboorte. Een geboortereportage is dan ook ten allen tijde onder voorbehoud. Wanneer fotograaf verhinderd is, zal voor een derde worden gezorgd in overleg met de wederpartij of indien door de klant absoluut niet wil samengewerkt worden met een back up fotograaf wordt de afspraak gemaakt dat de geboortereportage wordt vervangen  door een ‘Fresh 48’ reportage of een ‘Newborn Lifestyle’.

 

In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de shoot of overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Fotograaf zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
 

Fotograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.

 

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

 

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

 

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

 

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

 

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

 

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor:

- schade bij de opdrachtgever;

- indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

- lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;

- verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

 

Annelies Van Acker Photography is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

 

Alleen cadeaubonnen met een stempel van Annelies Van Acker Photography zijn geldig.

Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon.

 

Ik zou je graag beschermen tegen chaotische tassen of gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet. Annelies Van Acker Photography is dan ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

 

AUTEURSRECHTEN

 

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

 

FACTURATIE EN BETALINGEN

 

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE21103055390203 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum

 

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Annelies Van Acker Photography zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

 

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 8 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

 

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

 

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Brugge en de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

 

UITVOERING OPDRACHT

 

Annelies Van Acker zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden

 

Annelies Van Acker bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

 

Annelies Van Acker heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

De content is beschermd door auteursrecht

 

Annelies Van Acker kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.

 

De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd

 

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Annelies Van Acker en de opdrachtgever.
Annelies Van Acker behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Brugge. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden. 

 

AFFILIATE

 

Deze website werkt met affiliate partners

 

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via

anneliesvanackerphotography@gmail.com 

 

Laatste aanpassing 24/01/2021

 

Bewaren

Copyright © 2021 Annelies Van Acker Photography